آیا در لینوکس، مثل ویندوز، batch فایل cmd وجود دارد؟(فرمتی مثل batch فایل برای ترمینال وجود دارد؟)