درباره call flow در ایزابل اطلاعاتی میخواستم
مثلا در سیستم های ایزابل تماس ابتدا به...