اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

پارامترهای مهم در sysctl جهت کاهش مخاطرات احتمالی بر روی سرورهای لینوکسی

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  پارامترهای مهم در sysctl جهت کاهش مخاطرات احتمالی بر روی سرورهای لینوکسی

  با سلام و احترام
  چند پارامتر مهم در sysctl جهت کاهش مخاطرات احتمالی بر روی سرورهای لینوکسی(شایان ذکر است کلیه پارامترها می بایست بر اساس میزان لود موجود بر روی منابع سیستمی, ترافیک شبکه و تجهیزات امنیتی موجود در مسیر سرور تغییر یابد):
  کد PHP:

  Prevent SYN Attack
  net
  .ipv4.tcp_syncookies 1
  net
  .ipv4.tcp_syn_retries 2
  net
  .ipv4.tcp_synack_retries 2
  net
  .ipv4.tcp_max_syn_backlog 4096

  Disable packet forwarding
  net
  .ipv4.ip_forward 0
  net
  .ipv4.conf.all.forwarding 0
  net
  .ipv4.conf.default.forwarding 0
  net
  .ipv6.conf.all.forwarding 0
  net
  .ipv6.conf.default.forwarding 0

  Disables IP source routing
  net
  .ipv4.conf.all.send_redirects 0
  net
  .ipv4.conf.default.send_redirects 0
  net
  .ipv4.conf.all.accept_source_route 0
  net
  .ipv4.conf.default.accept_source_route 0
  net
  .ipv6.conf.all.accept_source_route 0
  net
  .ipv6.conf.default.accept_source_route 0

  Enable IP spoofing protection
  turn on source route verification
  net
  .ipv4.conf.all.rp_filter 1
  net
  .ipv4.conf.default.rp_filter 1

  Disable ICMP Redirect Acceptance
  net
  .ipv4.conf.all.accept_redirects 0
  net
  .ipv4.conf.default.accept_redirects 0
  net
  .ipv4.conf.all.secure_redirects 0
  net
  .ipv4.conf.default.secure_redirects 0
  net
  .ipv6.conf.all.accept_redirects 0
  net
  .ipv6.conf.default.accept_redirects 0

  Enable Log Spoofed Packets
  Source Routed PacketsRedirect Packets
  net
  .ipv4.conf.all.log_martians 1
  net
  .ipv4.conf.default.log_martians 1

  Decrease the time 
  default value for tcp_fin_timeout connection
  net
  .ipv4.tcp_fin_timeout 7

  Decrease the time 
  default value for connections to keep alive
  net
  .ipv4.tcp_keepalive_time 300
  net
  .ipv4.tcp_keepalive_probes 5
  net
  .ipv4.tcp_keepalive_intvl 15

  Disable proxy arp 
  for anyone
  net
  .ipv4.conf.all.proxy_arp 0

  Enable ignoring broadcasts request
  net
  .ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts 1

  For servers with tcp-heavy workloadsenable 'fq' queue management scheduler (kernel 3.12)
  net.core.default_qdisc fq

  Increase the read
  -buffer space allocatable
  net
  .ipv4.tcp_rmem 8192 87380 16777216
  net
  .ipv4.udp_rmem_min 16384
  net
  .core.rmem_default 262144
  net
  .core.rmem_max 16777216


  Turn on the tcp_window_scaling
  net
  .ipv4.tcp_window_scaling 1

  Increase the tcp
  -time-wait buckets pool size to prevent simple DOS attacks
  net
  .ipv4.tcp_max_tw_buckets 1440000

  Limit the maximum memory used to reassemble IP fragments
  net
  .ipv4.ipfrag_low_thresh 196608
  net
  .ipv6.ip6frag_low_thresh 196608
  net
  .ipv4.ipfrag_high_thresh 262144
  net
  .ipv6.ip6frag_high_thresh 262144 
  آخرین ویرایش توسط constantine; در تاریخ/ساعت 04-29-2019, 08:33 PM.
در حال انجام ...
X