اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

نحوه نصب DKIM به همراه OpenDKIM و Postfix روی CentOS 7

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • نحوه نصب DKIM به همراه OpenDKIM و Postfix روی CentOS 7

  ابتدا DKIM را روی CentOS 7 نصب میکنیم.
  کد PHP:
  # yum install opendkim 
  مرحله بعد کانفیگ OpenDKIM میباشد.
  کد PHP:
  # cp /etc/opendkim.conf /etc/opendkim.conf.orig

  # vim /etc/opendkim.conf 
  آپشن های شبیه به زیر را باید استفاده کنید.
  کد PHP:
      PidFile    /var/run/opendkim/opendkim.pid
      Mode    sv
      Syslog    yes
      SyslogSuccess    yes
      LogWhy    yes
      UserID    opendkim
  :opendkim
      Socket    inet
  :8891@localhost
      Umask    002
      Canonicalization    relaxed
  /relaxed
      Selector    
  default
      
  MinimumKeyBits 1024
      KeyTable    refile
  :/etc/opendkim/KeyTable
      SigningTable    refile
  :/etc/opendkim/SigningTable
      ExternalIgnoreList    refile
  :/etc/opendkim/TrustedHosts
      InternalHosts    refile
  :/etc/opendkim/TrustedHosts 

  سپس فایل /etc/opendkim/TrustedHosts را ویرایش میکنیم و محتویات زیر را در آن قرار میدهیم.
  کد PHP:
  # vim /etc/opendkim/TrustedHosts 
  کد PHP:
  127.0.0.1
  ::1
  mail
  .ceae.info 
  اکنون فایل /etc/opendkim/KeyTable را ویرایش میکنیم.
  کد PHP:
  vim /etc/opendkim/KeyTable 
  کد PHP:
  default._domainkey.ceae.info ceae.info:default:/etc/opendkim/keys/ceae.info.private 
  اکنون opendkim نیاز دارد که ارتباط بین mail address و domain ها را بداند. در اینجا باید فایل SigningTable را کانفیگ کنید.
  کد PHP:
  vim /etc/opendkim/SigningTable 
  کد PHP:
      *@ceae.info default._domainkey.ceae.info 
  اکنون برای هر دامین یک جفت key ایجاد میکنیم.
  کد PHP:
  cd /etc/opendkim/keys
  opendkim
  -genkey -/etc/opendkim/keys/ -d ceae.info -s ceae.info 
  شما باید خروجی شبیه به زیر داشته باشید.
  کد PHP:
  [root@mail keys]# ls -l
  total 8
  -rw------- 1 root root 891 apr 25 22:02 ceae.info.private
  -
  rw------- 1 root root 344 apr 25 22:02 ceae.info.txt 
  ما باید owner مربوط به private keys را تغییر دهیم.
  کد PHP:
  [root@mail keys]# chown -R opendkim. /etc/opendkim/keys/ 
  در اینجا opendkim را restart و enable کنید.
  کد PHP:
   systemctl restart opendkim.service
   systemctl enable opendkim
  .service 
  ارتباط برقرار کردن بین OpenDKIM و Postfix
  فایل زیر را باز کرده
  کد PHP:
   vim /etc/postfix/main.cf 
  و خط های زیر را به آن اضافه کنید.
  کد PHP:
  milter_default_action accept
  smtpd_milters 
  inet:127.0.0.1:8891 
  در نهایت مهم ترین مرحله publish کردن public key ها یتان در DNS میباشد.
  کد PHP:
   cat ceae.info.txt 
  کد PHP:
  default._domainkey IN TXT “v=DKIM1k=rsa
  “p
  =MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDh1hbzE5Ae83qLXL/DKAhTmOYXzLG3+RfdjG9nbv+zH/STABdYpU7kQKAs0M9X1bdIe8We8Bs//vKqqtgOB/j/jwcH+VMou3wBEULshzQK6qoBSb413qdGEnXIHUP3e9p4VttlebSp5w/3dLaOpNFNUMKz6Xb2Pa8xlxn5DgNrYQIDAQAB” ) ; —– DKIM key ceae.info for ceae.info 
  سرویس postfix را restart کنید.
  کد PHP:
   systemctl restart postfix.service 
  برای تست کردن اینکه آیا مراحل بالا کار میکند یا نه، کافیست دستور زیر را اجرا کنید.
  کد PHP:
   dig default._domainkey.ceae.info TXT +short 
  P.S در DNS که ما با default._domainkey در TXT ....... شروع کردیم.
در حال انجام ...
X
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها