این یک سؤال متداول است که من اگر بخواهم در لینوکس یک فایل حجیم یا بزرگ (با سایز دلخواه) به صورت کامندی ایجاد کنم به چه صورت است؟ برای این کار میتوان از دستور dd همانند زیر استفاده کرد.
کد PHP:
dd if=/dev/zero of=/tmp/ubutnu.img bs=4k iflag=fullblock,count_bytes count=10G